3/18/2019 - 1:10:44 PM

  • Cần một phụ nữ đến nhà chăm sóc bà cụ, ở lại đêm, chỉ chăm sóc bà cụ không làm việc nhà. Lương $2500. Có thể tăng lương sau 3 tháng nếu làm tốt. Xin gọi: 281-455-5024 hay: 832-515-3487